2-3 DAGEN LEVERING* – GRATIS VERZENDING BOVEN €75

Algemene voorwaarden

 

 

De algemene voorwaarden van Mowi Beach te Volendam

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Laguna Beach Bikini zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mowi Beach worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Mowi Beach ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mowi Beach zijn vrijblijvend en Mowi Beach behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mowi Beach. Mowi Beach is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mowi Beach dit mee binnen vijf (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (1) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (1) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 

3.3 Betaling kan geschieden per bankafschrift en via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Mowi Beach.
 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Mowi Beach bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (2) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Mowi Beach.
 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Laguna Beach Bikini opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 2 tot 3 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 4 werkweken. Laguna Beach Bikini zal u hier tijdig van op de hoogte stellen. 

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Laguna Beach Bikini verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Laguna Beach Bikini geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 

6.2 Laguna Beach Bikini garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Laguna Beach Bikini daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.
 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Laguna Beach Bikini de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan Laguna Beach Bikini te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. 

Let op: Artikelen met een waarde van €150 en hoger zijn beveiligd met een tag. Op deze tag staat de volgende tekst: ‘Returns will only be accepted with this tag still attached’. Retouren zonder deze tag worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender, met als gevolg dat uw aankoopbedrag niet wordt teruggestort.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Laguna Beach Bikini garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 

8.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Laguna Beach Bikini de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Laguna Beach Bikini, vervangen of zorgdragen voor herstel.

 

8.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Laguna Beach Bikini, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
 

8.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.  

 

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Laguna Beach Bikini, dan wel tussen Laguna Beach Bikini en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Laguna Beach Bikini, is Laguna Beach Bikini niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Laguna Beach Bikini.

 

 Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Laguna Beach Bikini ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Laguna Beach Bikini gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Laguna Beach Bikini kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Laguna Beach Bikini schriftelijk opgave doet van een adres, is Laguna Beach Bikini gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Laguna Beach Bikini schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 

11.2 Wanneer door Laguna Beach Bikini gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Laguna Beach Bikini deze Voorwaarden soepel toepast.
 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Laguna Beach Bikini in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Laguna Beach Bikini vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 

11.4 Laguna Beach Bikini is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright

13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »